Polityka ochrony danych osobowych


RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r.

Obowiązek uzyskania od Państwa precyzyjnie wyrażonej zgody wynika z wchodzącego w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do informowania Państwa o naszych działaniach.

Jednocześnie informujemy, iż Administratorem danych jest Eco Life System Sp. z o.o., z siedzibą w Mrągowie ul. Wolności 20A/2 (www.ecolifesystem.com.pl)

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, jednak w wyjątkowych sytuacjach mogą być ujawnione właściwym organom, upoważnionym w przypadku istnienia podstawy prawnej.

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, wynikających z przepisów prawa. Zakres danych będzie różny w zależności od tego, czy dane będą przetwarzane, w wykonaniu umów współpracy, umów dotyczących publikacji reklam oraz odpowiedzi na maile, czy w związku z zatrudnieniem.


Cel wykorzystywania danych

- zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy,
- wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych,
- wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
- marketing bezpośredni,
- tworzenie zestawień, analiz, statystyk,
- odpowiedzi na zapytania mailowe.


Kategorie danych

W szczególności przetwarzamy dane osobowe:
- kontrahentów,
- klientów,
- pracowników i współpracowników wykonujących działania na rzecz Administratora Danych,
- firm partnerskich.

Przetwarzamy także dane osobowe innych administratorów danych, które zostały powierzone nam w celu świadczenia usług dostarczanych przez nas. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.


Sprzeciw

Zgodnie z przepisami możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw:
- wobec przetwarzania dotyczących Cię danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.


Uprawnienia

- Prawo do sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych;
- Prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji ( jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.
- Prawo dostępu do danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.
- Prawo przeniesienia danych – korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.


Zgoda

Jeśli udzielisz nam zgody na wykorzystanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych przed cofnięciem takiej zgody).


Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z nami, a także po jej zakończeniu w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez przesłanie na adres: info@ecolifesystem.com.pl e-maila z treścią:

PROSZĘ O WYPISANIE MNIE Z BAZY DANYCH Eco Life System Sp. z o. o. z siedzibą w Mrągowie.

ZGADZAM SIĘ.  

  

 

STRONA GŁÓWNA O NAS ECO TABS™ ZASTOSOWANIE PRODUKTU CERTYFIKATY KONTAKT
© 2012 Eco Life System Sp. z o.o.
Created by Gucio