Eco Tabs™ to przyjazna środowisku technologia usuwania zanieczyszczeń z wody i osadów. Produkty Eco Tabs™ to wyselekcjonowane ze środowiska naturalnego mikroorganizmy, rozmnożone w warunkach laboratoryjnych I skoncentrowane w postaci liofilizatu w proszku i tabletkach, które w prosty sposób można wprowadzić do środowiska wodnego. Mikroorganizmy w zetknięciu z wodą lub ściekami zaczynają „zjadać” zanieczyszczenia.

Technologa Eco Tabs™ należy do grupy tzw. „zielonych technologii” („green technology”) przyjaznych środowisku naturalnemu i powodujących powrót do ekologicznego funkcjonowania ekosystemów wodnych.

Istotą Eco Tabs™ jest wprowadzenie do ścieków i osadów liofilizowanego inokulum naturalnego zespołu mikroorganizmów niepatogennych wyselekcjonowanych pod kątem wysokiej aktywności biochemicznej i adaptowanych do degradacji materii organicznej i zanieczyszczeń.

Eco Tabs rekultywacja

Wraz z inokulowanymi mikroorganizmami zostaje wprowadzony tlen cząsteczkowy w postaci nano- mikro pęcherzyków gazu, których zadaniem jest natlenienie środowiska oraz transport inokulowanych mikroorganizmów.

Zadaniem wprowadzonego do środowiska inokulum mikroorganizmów jest szybka inicjacja tlenowych procesów degradacji oraz mineralizacji zanieczyszczeń organicznych.

Rozpuszczone w wodzie związki organiczne i zawiesina zanieczyszczające środowisko wodne zostaną enzymatycznie zdegradowane do substancji monomerycznych i zasymilowane przez mikroheterotrofy wbudowane w ich biomasę oraz w 80-90% zmineralizowane w procesie respiracji do dwutlenku węgla i soli mineralnych.

Eco Tabs rekultywacja bioremediacjaMineralne produkty azotowe i fosforowe, powstałe w respiracji tlenowej, zostaną częściowo zasymilowane i zużyte do produkcji biomasy mikroorganizmów, a pozostała część nieorganicznych ortofosforanów (trudno rozpuszczalna w wodzie w tlenowym potencjale redox) zostanie wytrącona z wody i unieruchomiona biologicznie w wysoko zmineralizowanych natlenionych osadach.

Zredukowane formy azotu zostają utlenione i dalej w procesie anammox przekształcone do azotu cząsteczkowego. Wytworzona biomasa bakterii w tych procesach zostanie konsumowana przez bakteriożerne pierwotniaki. Skutkiem mikrobiologicznej bioremediacji będą: usunięcie nadmiaru związków organicznych i mineralnych ze ścieków.